#6

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 90

Trang Bị: 2 món+14; 8 món +12

Tinh Luyện: 0

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: siêu xe ( 2 cm)

600,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 90

Trang Bị: 2 món+14; 8 món +12

Tinh Luyện: 0

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: siêu xe ( 2 cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com