#58

Ninja School VIP

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 90

Trang Bị: FULL +16

Tinh Luyện: 12MON tl+9

Vũ Khí: vk9x +16

Phân Thân: kiem 109

Thú Cưỡi: SIEU XE 5 SAO (2CM);soi5 sao (2cm)

12,500,000 VNĐ

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 90

Trang Bị: FULL +16

Tinh Luyện: 12MON tl+9

Vũ Khí: vk9x +16

Phân Thân: kiem 109

Thú Cưỡi: SIEU XE 5 SAO (2CM);soi5 sao (2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com