#54

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 49

Trang Bị: set4x+12

Tinh Luyện: FULL TL; 1mon TL+9

Vũ Khí: vk4x+12

Thú Cưỡi: sói (2 cm)

Chi Tiết: con 230m yen

1,300,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 49

Trang Bị: set4x+12

Tinh Luyện: FULL TL; 1mon TL+9

Vũ Khí: vk4x+12

Thú Cưỡi: sói (2 cm)

Chi Tiết: con 230m yen

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com