#52

Ninja School VIP

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 110

Trang Bị: 11 MÓN +16

Tinh Luyện: 19 món TL+9

Vũ Khí: vk9x +16

Phân Thân: tieu101 vk+16

Thú Cưỡi: SIEU XE 2 CM

Chi Tiết: NICK MAX SÁCH MAX BÁNH CÒN 1TY7 YÊN; 5 K LƯỢNG ;

32,000,000 VNĐ

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 110

Trang Bị: 11 MÓN +16

Tinh Luyện: 19 món TL+9

Vũ Khí: vk9x +16

Phân Thân: tieu101 vk+16

Thú Cưỡi: SIEU XE 2 CM

Chi Tiết: NICK MAX SÁCH MAX BÁNH CÒN 1TY7 YÊN; 5 K LƯỢNG ;

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com