#48

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 90

Trang Bị: 3mon +16; 7 mon+14

Tinh Luyện: 10 mon TL

Vũ Khí: vk 9x+16

Chi Tiết: con 350m yen

4,600,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 90

Trang Bị: 3mon +16; 7 mon+14

Tinh Luyện: 10 mon TL

Vũ Khí: vk 9x+16

Chi Tiết: con 350m yen

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com