#45

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 130

Trang Bị: set9x;1mon+16;6mon+15;2mon+14;1mon+12

Tinh Luyện: 7mon TL+9

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: tieu7x

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

3,100,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 130

Trang Bị: set9x;1mon+16;6mon+15;2mon+14;1mon+12

Tinh Luyện: 7mon TL+9

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: tieu7x

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com