#44

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: set9x ;3mon+16;7mon+14

Tinh Luyện: 14mon TL+9; 1 MON +8

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: TIEU110(3mon tl9)

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

8,500,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: set9x ;3mon+16;7mon+14

Tinh Luyện: 14mon TL+9; 1 MON +8

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: TIEU110(3mon tl9)

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com