#42

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: 20mon +16

Tinh Luyện: 17mon TL+9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: QUẠT 113

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: ACC CON 98K LƯỢNG ; phan thân quat 113 ( hình đăng nhầm)

130,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: 20mon +16

Tinh Luyện: 17mon TL+9

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: QUẠT 113

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: ACC CON 98K LƯỢNG ; phan thân quat 113 ( hình đăng nhầm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com