#32

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 110

Trang Bị: 2mon +16(VK); 12 mon +14

Tinh Luyện: 10 mon TL (tbs 9999)

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: tieu98 (chủ thân +thứ thân tóc nhím)

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

7,500,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 110

Trang Bị: 2mon +16(VK); 12 mon +14

Tinh Luyện: 10 mon TL (tbs 9999)

Vũ Khí: vk 9x+16

Phân Thân: tieu98 (chủ thân +thứ thân tóc nhím)

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com