#3

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: 10 món +14

Tinh Luyện: 10 món TL( 11 món TL +9)

Vũ Khí: vk9x +14

Phân Thân: 106 kunai (full+12)

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm+cstc+tc)

4,300,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: 10 món +14

Tinh Luyện: 10 món TL( 11 món TL +9)

Vũ Khí: vk9x +14

Phân Thân: 106 kunai (full+12)

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm+cstc+tc)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com