#29

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 99

Trang Bị: full +14

Tinh Luyện: 7mon TL

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: QUẠT

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

1,700,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 99

Trang Bị: full +14

Tinh Luyện: 7mon TL

Vũ Khí: vk9x+14

Phân Thân: QUẠT

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com