#21

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 103

Trang Bị: 3mon +16; 7 mon+14

Tinh Luyện: 9 món TL

Vũ Khí: vk9x+16

Phân Thân: tieu 8x

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

3,600,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 103

Trang Bị: 3mon +16; 7 mon+14

Tinh Luyện: 9 món TL

Vũ Khí: vk9x+16

Phân Thân: tieu 8x

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com