#20

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

Trang Bị: 3mon +16; 7 mon+14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk9x+16

Phân Thân: kiếm 110 vk+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

15,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

Trang Bị: 3mon +16; 7 mon+14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk9x+16

Phân Thân: kiếm 110 vk+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com