#19

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 50

Trang Bị: vk+14; 9 món+12

Tinh Luyện: full TL +6

Vũ Khí: vk5x+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

2,500,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 50

Trang Bị: vk+14; 9 món+12

Tinh Luyện: full TL +6

Vũ Khí: vk5x+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com