#16

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 60

Trang Bị: vk+15; 9mon +14

Tinh Luyện: 10 mon TL ( gt +9)

Vũ Khí: vk 6x+15

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

2,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 60

Trang Bị: vk+15; 9mon +14

Tinh Luyện: 10 mon TL ( gt +9)

Vũ Khí: vk 6x+15

Thú Cưỡi: sói 5 sao ( 2cm)

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com