#13

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: set9x ; 6 món +14; 4 món +12

Tinh Luyện: 6 mon tl

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao

1,100,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 130

Trang Bị: set9x ; 6 món +14; 4 món +12

Tinh Luyện: 6 mon tl

Vũ Khí: vk9x+14

Thú Cưỡi: sói 5 sao

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com