#12

Ninja School VIP

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 70

Trang Bị: 3mon +15; 7 món +14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk7x +14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: con 6k6 lượng

5,000,000 VNĐ

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 70

Trang Bị: 3mon +15; 7 món +14

Tinh Luyện: 12 món TL+9

Vũ Khí: vk7x +14

Thú Cưỡi: siêu xe 5 sao (2 cm)

Chi Tiết: con 6k6 lượng

Hình ảnh chi tiết:
ShopTam113.Com